«Алматы аймақтық көпсалалы клиника» КММ аудиторлық іс шара барысындағы анықталған заң бұзушылықтар

567

Алматы облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментімен “Алматы облыстық №1 балалар үйі” КММ-де 01.01.2018 жылдан бастап 31.08.2020 жылдар аралығындағы кезеңде Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ Алматы аймақтық көпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының директоры С.Олжаевтың жазған арызындағы тізім бойынша кәсіпорынның 20 қызметкерлеріне төленген еңбекақының негізділігіне және 31.05.2016 жылғы №310516/1 шарт негізінде «TAVLD» ЖШС-інен 10400,0 мың теңгеге №230 жүкқұжатпен алынған медициналық мақсаттағы бұйымдарды қабылдағаны туралы фармацевт А.Узаковадан түсініктеме алу мәселесі бойынша сәйкестік аудиті жүргізілді.
Жүргізілген аудит барысында анықталған бұзышылық Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1400 Қаулысының 3-тармағының 1-тармақшасының талаптары сақталмай 2012-2015 жылдары қаржыны аударуға негіз болатын құжаттар – жұмыс уақытын есепке алу табелі, еңбекақы есептеу ведомосттары, бұйрықтар немесе тағы басқада дәлел болатын құжаттарсыз 20 қызметкерлердің жеке карт шотына 54218,3 мың теңге аударылған.
Қазіргі уақытта заңсыз алынған ақшалай қаражатты қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде.

Департаментом внутреннего государственного аудита по Алматинской области проведен аудит соответствия в КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника” Государственного учреждения “Управление здравохранения Алматинской области” Акимата Алматинской области (далее-Предприятие) по вопросу принятии от ТОО «TAVLD» изделий медицинского назначения по накладной №230 на 10400,0 тыс. тенге на основании договора №310516/1 от 31.05.2016 года и обоснованности оплаты труда 20 работников предприятия по списку, написанному директором коммунального государственного предприятия» Алматинская региональная многопрофильная клиника «ГУ» Управление здравоохранения Алматинской области ” акимата Алматинской области за период с 01.01.2012г. по 31.12.2015г.
В ходе проведенного аудита установлено, что Предприятием без соблюдения требований подпункта 1 пункта 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1400 «о системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» в 2012-2015 годах на лицевой счет 20 работникам перечислено 54218,3 тыс. тенге без документов, являющихся основанием для перечисления средств-табеля учета рабочего времени, Ведомостей начисления заработной платы, приказов или других
В настоящее время проводится работа по возмещению незаконно перечисленных денежных средств ввиде заработной платы.