Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Б.Б. Дембаевтың «Прокуратура туралы» Заңның 31-бабы тәртібінде үндеуі

227

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!

Әлеуметтік желілерде сотпен экстремистік деп танылған «Қазақстанның демократиялық таңдауы» ұйымы (ҚДТ) мен оның жақтастары 2019 жылғы 26 қазанда кезекті заңсыз акцияларды ұйымдастырып, қатысуға шақырулар таратуда.

Аталған ұйымның мүшелері аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін шетелде сот төрелігінен жасырынып жүр.

Олар тұрғындарды құқыққа қарсы іс-әрекеттерге айдап салып, адамдардың қауіпсіздігіне, олардың өмірі мен денсаулығына, мүлкіне залал келтіру, қоғамның қалыпты тіршілік әрекетін бұзу қауіпін туындатуда.

Бұл тұлғалардың қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қатер төндіретін іс-әрекеттеріне жол берілмейді және олар шектеуге жатады, өйткені Конституцияның нормаларына және елдің заңдарына, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 19, 20, 21-баптарына қайшы келеді.

«Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 13-бабына сәйкес экстремистік ұйымдарды тарта отырып, бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізуге, олардың айырым белгілерін пайдалануға, экстремистік материалдарды таратуға жол берілмейді.

Осыған байланысты, мемлекеттік органдар сотпен тыйым салынған экстремистік ұйым бастамашылық етудегі рұқсат етілмеген наразылық акцияларының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына заңмен белгіленген тәртіпте қатаң шаралар қолданатын болады.

Заңсыз акцияларға қатысу фактілері расталған жағдайда құқық бұзушыларға қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 488-бабы бойынша жауапкершілік мәселесі қойылатын болады (50 АЕК-ке дейін айыппұл, 15 тәулікке дейін қамаққа алу).

Егер осы іс-әрекеттер азаматтардың, ұйымдардың, қоғамның немесе мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулі зиян келтірсе, ол қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады (Қылмыстық кодекстің 400-бабы – рұқсат етілмеген акцияларды ұйымдастыру және қатысу, егер бұл іс-әрекеттер елеулi зиян келтiрсе).

Бас прокуратура құқық бұзушылықтың алдын алу, адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында азаматтарды арандатушылық шақыруларға берілмеуге және экстремистік ұйымдардың заңсыз акцияларына қатысудан бас тартуға шақырады.

Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В социальных сетях организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года.

Члены указанной организации, скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления.

Они подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества.

Действия данных лиц, угрожающие общественной безопасности и общественному порядку, недопустимы и подлежат ограничению, поскольку противоречат нормам Конституции и законам страны, статьям 19, 20, 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В соответствии со статьей 13 Закона «О противодействии экстремизму» не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов.

В этой связи, государственные органы в установленном законом порядке будут принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста.

В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток).

Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность (ст.400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).

Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.