Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

219

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР

2020 жылғы 5тамыз

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша қолдау шараларын көрсету тәртібін бекіту туралы

Ағымдағы жылғы 3 тамыздан бастап қатаң шектеу карантиндік шараларының ұзартылуына байланысты ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың тапсырмасы бойынша ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) қызметі шектеулі, тыйым салынған немесе карантиндік шараларды енгізу нәтижесінде тоқтатылған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін (бұдан әрі – ШОК) қолдаудың қосымша шараларын бекітті.

ШОК субъектілері үшін банктік қарыз және микрокредит шарттары бойынша 2020 жылғы 3 тамыздан 1 қазанға дейін 60 күнге кейінге қалдыру мүмкіндігі беріледі.ШОК субъектілерінің банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары бойынша төлемдерді кейінге қалдырумүмкіндігін беру үшін кредиттік ұйым шешімді қарыз алушының өтініші негізінде және қарыз алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауын растайтын құжаттарды беруін талап етпейқабылдайды.

Кредиттік ұйымдардың қарыз алушылардың өтініштерін қарау мерзімі 2 жұмыс күнін құрайды.

Қарыз алушының өтініші еркін нысанда жасалады және кредиттік ұйымға электрондық пошта, «банк-клиент» онлайн-жүйесі, интернет-ресурс, мобильдік қосымша немесе басқа байланыс құралдары арқылы ұсынылады. Кредиттік ұйымда ішкі тәртіппен бекітілген өтініштіңүлгінысаны болуы мүмкін.

Банктік қарыз немесе микрокредит шарты бойынша төлемдерді кейінге қалдыру, егер қарыз алушының өтінішінде берешекті өтеудің басқа әдісі көрсетілмесе, қарыз алушының бұрын мерзімі кешіктірілген төлемдерін қарыз мерзімі аяқталғанға дейін тепе-тең бөлу түрінде жаңа төлем кестесін жасау арқылы қамтамасыз етіледі.

Кейінге қалдыруды ұсыну тәртібі мынадай салаларда қызметін жүзеге асыратын ШОБ субъектілеріне қолданылады:

  1. жабық жұмыс (азық-түлік және азық-түлікке жатпайтын нарықтардағы);
  2. қалааралық автобустардың (микроавтобустардың), қала маңындағы жолаушылар поездарының (жұмыс поездарын қоспағанда, электричкалардың) қозғалысы, жалпы вагондарды қалыптастыру;

 3) автобус станциялары (автовокзалдар); 

4) ойын-сауық мекемелерінің, кинотеатрлардың, фудкорттардың, банкет залдарының; 

5) мейрамханалардың, барлардың, түнгі және оны клубтарының жұмысы;

6) тұруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер;

7) денсаулық сақтау саласындағы қызмет;

8) туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі;

9) ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет;

10) сыйақыға немесе шарттық негізде жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;

11) мәдениет объектілерінің, мұражайлардың жұмысы, конференциялар, көрмелер, форумдар өткізу;

12) мектепке дейінгі ұйымдардың жұмысы (жеке меншік, мемлекеттік тапсырыссыз);

13)  жеке меншік орта білім беру ұйымдарының жұмысы;

14)  көпшілік іс-шаралар (ойын-сауық, спорттық, отбасылық, естелік және басқа көпшілік іс-шаралар, оның ішінде үйде);

15)  спорт залдарының, фитнес-орталықтардың, бассейндердің, жағажайлардың, аквапарктердің жұмысы;

16)  діни объектілердің жұмысы;

17)  косметологиялық қызмет көрсететін орталықтар мен салондардың жұмысы;

18) коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған офистік әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет.

Экономиканың басқа салалары бойынша ШОК субъектісі ағымдағы жылғы                            15 қыркүйекке дейін қаржылық жай-күйінің нашарлауын растайтын құжаттарды қоса берумен кредиттік ұйымға өтініш бере алады. ШОК-тің бұл санаты үшін өтініштерді қарау мерзімі 10 жұмыс күніне дейін қысқартылған. Кредиттік ұйым жеке тәртіппен бағалауды жүзеге асырады және қаржылық жай-күйі нашарлаған кезде кемінде 90 күннен аспайтын мерзімге кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыруды ұсынады.

Агенттіктің 2020 жылғы 3 тамыздағы №311 бұйрығының толық нұсқасымен мына сілтеме арқылы кіре отырып алуға болады: https://finreg.kz/cont/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20251%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша мына жедел желі телефоны арқылы хабарласыңыз: +7 (727) 2788 144 және +7 (727) 2788 122 (жұмыс уақыты: дүйсенбі-жұма сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін) e-mail: Info@finreg.kz, TAL@finreg.kz, www.finreg.kz

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

5 августа2020 года

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В связи с продлением с 3 августа т.г. строгих ограничительных карантинных мер, по поручению Президента РК Токаева К.К., Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) утверждены дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), деятельность которых ограничена, запрещена либо приостановлена в результате введения карантинных мер.

Отсрочка по договорам банковского займа и микрокредита для субъектов МСП предоставляется на 60 днейс 3 августа до 1 октября 2020 года. Для предоставленияотсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита субъектов МСП, решение принимается кредитной организацией на основании заявления заемщикаи без предоставления заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.

Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиковсоставляет 2 рабочих дня.

Заявление заемщика составляется в произвольной форме и предоставляется в кредитную организацию посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. Кредитная организация может иметь типовую форму заявления, утвержденную внутренним порядком.

Отсрочка платежей по договору банковского займа или микрокредитапредоставляется путем установления нового графика платежей, в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей заемщика до конца срока займа, если иной метод погашения задолженности не определен в заявлении заемщика.

Порядок предоставления отсрочки распространяется на субъекты МСП, осуществляющих деятельность в следующих отраслях:

  1. работы крытых (продовольственных и непродовольственных рынков);
  2. движение междугородних автобусов (микроавтобусов), пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов;

             3) автобусные станции (автовокзалы); 

4) работа развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

5) работа ресторанов, баров, ночных и игровых клубов;

6) услуги по организации проживания;

7) деятельность в области здравоохранения;

8) деятельность туристских агентств и операторов;

9) деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий;

10) операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

основе;

11) работа объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

12)  работа дошкольных организаций (частные, без госзаказа);

13)  работа частных организаций среднего образования;

14)  массовые мероприятия (зрелищные, спортивные, семейные, памятные и другие

массовые мероприятия, в том числе на дому);

15)  работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков;

16)  работа религиозных объектов;

17)  работа центров и салонов, оказывающих косметологические услуги;

18) деятельность в области офисного административного и вспомогательного

обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности.

По другим отраслям экономики, субъект МСП может до 15 сентября т.г. подать заявление в кредитную организацию с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Для этой категории МСП рассмотрение заявлений сокращено до 10 рабочих дней.Кредитная организация в индивидуальном порядке осуществляет оценку и при ухудшении финансового состояния, предоставляет отсрочку по кредиту на срок не менее 90 дней.

С полнымтекстом Приказа Агентства № 311 от 03 августа 2020 года можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://finreg.kz/cont/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20251%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf

По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь на телефоны горячей линии: +7 (727) 2788 144 и +7 (727) 2788 122 (время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.30 часов) e-mail: Info@finreg.kz, TAL@finreg.kz www.finreg.kz