Құрметті Алматы облысының тұрғындары!

190

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Талдықорған қаласындағы өңірлік өкілдер Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 24.04.2015 ж. №69 қаулысымен бекітілген Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) іске асыру айқындылығын қамтамасыз ету мақсатында Алматы облысында екінші деңгейлі банктердің ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландырудан бас тартуына қатысты қарыз алушылардың шағымдарын қарау мәселелері жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) жұмыс істейтіндігін мәлімдейді. Комиссияның басты мақсаты ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландырудан бас тартуына қатысты қарыз алушылардың шағымдарын қарау болып табылады.Осыған орай, егер екінші деңгейлі банктерден, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан қайта қаржыландырудан бас тарту хатын алатын болсаңыз және қарыздарыңыз Бағдарлама талаптарына сай келсе, Комиссияға тиiстi өтiнiшпен бірге қол қойылған Келiсiм-өтiнiштпен (Келісім-өтініштің нысанын Басқармадан ала аласыз) және қарызды қайта қаржыландырудан бас тартқаны жөніндегі хатпен шағымдануыңызға болады. Комиссияның мекен-жайы: Талдықорған қаласы, Төлебаев көшесі, 58/64 үй, телефоны: +7 (7282) 55-95-05.

Уважаемые жители Алматинской области!

Управление региональных представителей в г. Талдыкоргане Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Управление) информирует о том, что в целях обеспечения прозрачности реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, утвержденной постановлением Правления Национального Банка РК от 24.04.2015г. № 69 (далее – Программа) с 10 февраля 2020 года при Акимате Алматинской области функционирует Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб заемщиков касательно полученных отказов в рефинансировании ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) банками второго уровня в Алматинской области (далее – Комиссия), основной задачей которой является рассмотрение жалоб заемщиков по полученным отказам в рефинансировании ипотечного жилищного займа.В связи с чем, в случае получения отказа от банков второго уровня, организации осуществляющих отдельные виды банковских операций в рамках Программы, а также соответствия займа условиям Программы рекомендуем обращаться в Комиссию с письменным заявлением и приложить к нему подписанное Заявление-согласие (форму Заявления-согласия можете получить в Управлении), а также копию отказа в рефинансировании займа. Адрес Комиссии: г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64, телефон: +7 (7282) 55-95-05.