Пәтер мен үйге техникалық паспортты ресімдеу және қайта жоспарлау

52

Пәтерді тіркеу туралы куәлік мүліктің сипаттамаларын қамтитын құжат болып табылады. Оларға тұрғын үй-жайлардың ауданы және тұтастай алғанда үй немесе пәтер, тұрғын үй салынған жылы, қалқалар жасалған материал және мекенжай кіреді. Тіркеу куәлігі міндетті болып табылады, онсыз жылжымайтын мүлікпен қандай да бір мәмілелерді жүргізу мүмкін емес..

Техникалық төлқұжатты беру тәртібі

Техникалық паспортты дайындауды арнайы құрылған орган – ХҚКО жүзеге асырады. Сондай-ақ электронды үкімет жүйесі арқылы жеке кабинетте құжаттарға тапсырыс беруге болады.
Пәтердің техникалық төлқұжатын алу үшін құжаттар тізімі келесі тармақтардан тұрады:

 • Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.
 • Салық төлеушінің мәртебесін растайтын анықтаманың көшірмесі.
 • Өтініш берушінің мүлікке құқықтарын растайтын құжаттар.
 • Жерде әрекет ету. Егер тұрғын үй пайдалануға берілмесе, оны тапсыру керек.

Сондай-ақ, техникалық төлқұжат алу құжаттарына оны өндіруге ақы төленгенін растайтын түбіртек қоса берілуі керек. Сіздің қалаңызда төлқұжат нақты қай жерде жасалғанын білу үшін Халыққа қызмет көрсету орталығының мекенжайын білу ұсынылады.

Техникалықтөлқұжатқаншатұрады?

Айта кету керек, техникалықтөлқұжаттыдайындауақылықызметтүріболыптабылады. Тарифтермемлекеттікдеңгейдебелгіленеді. Қызметқұныөтінішбергенкездетөленетінбазалықбағадан, сондай-ақтарифкесәйкесесептеудентұрады. Олжердіңжәнежалпығимараттыңауданынабайланыстыанықталады. Осылайша, төлқұжаттыңсоңғыбағасымүліктітексеруаяқталғаннанкейінанықталады.

Сонымен, үйгетехникалықтөлқұжатмыналарғатегінберіледі:

 • Ата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанбалалар.
 • Қамқоршылар.
 • ҰлыОтансоғысыныңардагерлері.

Мүгедектерқандайтопқабөлінгенінеқарамастан, 50 пайыздықжеңілдікпенжылжымайтынмүліккетехникалықтөлқұжатжасата алады.

Айта кету керек, ғимаратты маманның тексеруі әрдайым жүргізілмейді. Сонымен, егер кадастрлық нөмір өзгертілсе, онда түзетілген техникалық төлқұжат инженердің кетуінсіз беріледі. Ұқсас тәртіп, егер түзетулер құзыретті органдардың шешімімен, мысалы, көше атауын өзгертуге байланысты болса, қолданылады.

Қандай жағдайда қайта жоспарлауға рұқсат беріледі немесе тыйым салынады

Құрылыс салуды ұйымдастыру, құрылыс саласында рұқсат беру рәсімдерінен өту тәртібі қағидалармен айқындалады және мынадай кезеңдермен жүзеге асырылады:

 • қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін бастапқы материалдарды алу;
 • қайтақұру (қайтақұру, қайтажабдықтау)үшінжобалардыжобалаужәнесараптау;
 • мемлекеттіксәулет-құрылысбақылауынжәнеқадағалаудыжүзегеасыратыноргандардықұрылыс-монтаждаужұмыстарынжүргізудіңбасталғанытуралыхабардаретужәнеқұрылыс-монтаждаужұмыстарынжүзегеасыру;
 • салынғанобъектініқабылдаужәнепайдалануға беру.

Тіреужәнеқоршау (сыртқы) конструкцияларын, инженерлікжүйелер мен жабдықтарды (бірфункционалдықмақсатшеңберінде) өзгертугебайланыстыемесқолданыстағығимараттар мен құрылыстардыңүй-жайларын (жекелегенбөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайтажабдықтау) лицензиясы бар адамдарорындағантехникалықжобанегізіндежүзегеасырылады. ЖАО шешіміналу, жобаныжобалаужәнесараптауталапетілмейді.

Егерсізбөлменіңшекарасынөзгертсеңіз-бөлмелердікеңейтсеңіз, олардыбіріктірсеңізнемесебөлсеңіз, ондабұлқайтақұруболыпсаналады.

Егеролтірекжәнеқоршау (сыртқы) конструкцияларының, Инженерлікжүйелер мен жабдықтардыңөзгеруіменбайланыстыболса, ондажоғарыдааталғанкезеңдердіорындауқажет.

Егерқайтажоспарлаутірекжәнеқоршау (сыртқы) конструкцияларының, Инженерлікжүйелер мен жабдықтардыңөзгеруіменбайланыстыболмасажәнебірфункционалдықмақсатшеңберіндежүзегеасырылса, онда ЖАО шешіміналу, жобаныжобалаужәнесараптауталапетілмейді.

Заңсызжүргізілгенқайтажоспарлауүшінжауапкершілік

Әкімшілікқұқықбұзушылықтартуралыкодекстеөзіндікзаңсызқайтажоспарлауүшінжауапкершіліккөзделген. Осылайша, Кодекстің 322-бабына сәйкестұрғынүйдесәулет-құрылысжобасызжәнесәулет пен қалақұрылысыжөніндегіуәкілеттіорганныңрұқсатысызтұрғынжәнетұрғынемесорынжайлардызаңсызқайтажабдықтау мен қайтажоспарлауүшін жекетұлғаларға 30 АЕК мөлшерінде, ал заңдытұлғаларға – 90 АЕК-танбастап 300 АЕК-кедейінайыппұлсалынады.

Егерқайтажабдықтау /қайтажоспарлау/ қайтажаңартуғимаратберіктігініңтолығыменкетуінеәкепсоқтырсанемесеоғанәкепсоқтыруымүмкінболса, жекетұлғаларға 80 АЕК мөлшерінде, ал заңдытұлғаларға – 180 АЕК-тен 500 АЕК-кедейінайыппұлсалынады.

Пайдалануға беру жәнежаңатехникалық паспорт алу

Мердігерқұрылысжұмыстарынаяқтағаннанкейінсізге Меншікиесініңсалынғанобъектініпайдалануғаөзіндікқабылдауережесіне 2-қосымшаға сәйкеснысанбойыншапайдалануғақабылдау актісінресімдеуменжұмыстардықабылдауқажет.

Актігеменшікиесі, яғнисіз, мердігержәнежобалауұйымыныңөкіліқолқояды. СоданкейінәкімдігіңіздіңСәулетжәнеқалақұрылысыбасқармасындаактінібекітуқажет.

Жылжымайтынмүлікобъектісінетехникалық паспорт алуүшін:

 • Техникалық паспорт алуғаөтініш;
 • Көрсетілетінқызметтіалушының (жекетұлғаның) жәнекөрсетілетінқызметтіалушыныңуәкілеттіөкілініңжекебасынкуәландыратынқұжат (түпнұсқакөрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынсәйкестендіруүшінұсынылады), сондай-ақкөрсетілетінқызметтіалушыөкілініңөкілеттігінрастайтынқұжаттыңкөшірмесі;
 • Жеручаскесінесәйкестендіруқұжатықосаберілгенжылжымайтынмүлікобъектісінеқұқықбелгілейтінқұжаттар;
 • Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бағасынасәйкестехникалық паспорт беру үшінтөлемдірастайтынқұжат.

Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру:

 1. “Азаматтарғаарналғанүкімет” МК КЕАҚ филиалдары (ХҚКО), көрсетілетінқызметтіалушыныңжылжымайтынмүлікобъектісініңорналасқанжерібойынша;
 2. “электрондықүкіметтің” веб-порталы: kz

Мемлекеттікқызметкөрсетудіңмерзімдері:

Көрсетілетінқызметтіберушігежүгінгенкездекөрсетілетінқызметтіалушықұжаттартоптамасынтапсырғансәттенбастап (құжаттардықабылдаукүнімемлекеттікқызметкөрсетумерзімінекірмейді) жәнепорталға:

 1. құқықтықкадастрдыңақпараттықжүйесінежаңаданқұрылғанжылжымайтынмүліккеғимараттардың, құрылыстардыңжәне (немесе) олардыңқұрамдасбөліктерініңсәйкестендіружәнетехникалықмәліметтеріненгізу – біржұмыскүні;
 2. жылжымайтынмүлікобъектісініңтүрінебайланыстытехникалық паспорт беру:
 • пәтерлерге, жатақханалардағыбөлмелергетехникалық паспорт үшіншіжұмыскүніберіледі;
 • жекетұрғынүйлерге, жекегараждарға, саяжайқұрылыстарынатехникалық паспорт бесіншіжұмыскүніберіледі;
 • жалпыауданы 1000 шаршыметргедейінгіқалғанжылжымайтынмүлікобъектілерінетехникалық паспорт жетіншіжұмыскүніберіледі;
 • жалпыалаңы 1000 шаршыметрденасатынобъектілергетехникалық паспорт көрсетілетінқызметтіалушыжүгінгенкүнненбастапоныншыжұмыскүніберіледі;
 • біріншікүрделіліксанатынажататын осы тармақшаныңекіжәнеүшабзацтарындакөрсетілгенжылжымайтынмүлікобъектілерінқоспағанда, жылжымайтынмүлікобъектілерінетехникалық паспорт бесіншіжұмыскүніберіледі.

Мадияр МҰРАТОВ,

Кеген аудандық

тіркеу және жер кадастры

бөлімінің бас маманы.